Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Buitenom bijeenkomst 23 oktober 2013

Aanwezig: Marc van Akkeren en Helmy van Ingen, gemeente Tilburg
Jaap van Loon, redaktie buurtkrant Armhoefse Akkers
Ineke van Kasteren, Remco Westhoek en Dennis van Dijk, Buurtraad Armhoefse Akkers
Bewoners: Noud Horsten, Gijs van Esch, Esther, Ben Laureijssen, Corin Sweegers, Theo Pastoor
Karel Voets, Brabants Landschap.Ralph Akkermans, Dienst Landelijk Gebied (dlg)
Werkgroep Behoud Moerenburg: Paul Roborgh, Hans Verhavert, Jos Parren, Cyrille Fijnaut, Michiel Dupuis en Will van Sprang (verslag)

Jos Parren, als “gelegenheidsvoorzitter”, opent het overleg met een hartelijk welkom en het vaststellen van de agenda.


1 Verkeer in Moerenburg
De Oisterwijiksebaan is een van de drukste punten waar (te hard) rijdende voertuigen, fietsers en wandelaars gebruik moeten maken van een smalle weg. Voor dit soort buitengebieden hanteert de gemeente standaard een toegestane snelheid van 60 km en daar zijn ook de bijbehorende maatregelen, zoals (minimale) drempels op geënt. Het is daarbij ook niet duidelijk, dat het gebied als landschapspark geafficheerd wordt. Dat alleen bestemmingsverkeer toegelaten wordt, is onjuist; er wordt hierop nooit gecontroleerd c.q. gehandhaafd. Over het terugbrengen van de snelheid zijn de meningen verdeeld.
Nader onderzoek naar de verkeersbewegingen en -intensiteit word toegezegd door Helmy van Ingen. In deze telling zullen ook fiets en voetgangers meegenomen worden.

2 Waterzuivering
Er zijn al heel wat plannen geventileerd over het openstellen van het terrein van de oude rioolwaterzuivering en om dit terrein functioneel te maken. De locatie is eigendom van Waterschap de Dommel die andere doelstellingen heeft dan het faciliteren van activiteiten. Mede hierdoor ontbreken de financiën om gebouwen te restaureren en de nodige voorzieningen te treffen.
De Stichting Raakveld is gegadigde om het terrein van de oude waterzuivering in beheer te nemen.

3 Website Moerenburg (www.moerenburg.info)
Deze website wil de gemeente niet langer beheren, omdat de herinrichting van Moerenburg nu grotendeels gereed is. Zij is bereid deze om niet over te dragen.
Vanuit de aanwezigen (o.a. Buurtraaden de Werkgroep Behoud Moerenburg) is interesse om de website over te nemen, zodat waardevolle informatie behouden wordt. Contact loopt via marc.van.akkeren@tilburg.nl.

4 Waterpark
De gemeente is nog bezig met de realisatie van een waterpark aan de Kommerstraat. De functie, (het grijze)-waterberging en -beheersing, is duidelijk, maar over de vorm wordt nog nagedacht. Een uitgelezen kans volgens aanwezigen om er ook een recreatief tintje aan toe te voegen. Enkele concrete ideeën worden geopperd.
Marc van Akkeren kan niet toezeggen dat hiermee rekening zal worden gehouden bij de planfase, maar geeft wel aan dat de naam ‘waterpark’ ook een zekere (recreatieve) verwachting schept.

5 Initiatief Sportlanes
Er zijn plannen in Tilburg voor de aanleg van ‘sportlanes’, een traject van ± 3 km. voor (hard) lopende mensen, waarin ze zelf het tempo bepalen, zich kunnen testen, etc. Op dit moment worden verschillende plekken onderzocht.
Jos Parren heeft voor Moerenburg al een ontwerp ingetekend. De gemeente wil hiervan zeker gebruik maken.

6 Inrichting Meijerijbaan/Groene Snelweg
In het kader van Tilburg knapt op is er een budget toegekend om het viaduct van de Meijerijbaan op te knappen.
Het plan om het oostelijk deel van de Meijerijbaan in te richten als groene weg in het kader van biodiversiteit wordt in de komende maanden verder uitgewerkt . Op het asfalt van o.a. het viaduct worden proefvakken met zand aangelegd, waarin plaats is voor een groene aanplant. Er wordt geëxperimenteerd met de vorm en uitvoering. Onlangs is abusievelijk in opdracht van de gemeente het aanwezige zand op het asfalt verwijderd.
Vanuit de vergadering komt het idee om vooral ook kinderen te betrekken bij het kiezen van de invulling. Contactpersoon Hans Verhavert, bereikbaar via hansverhavert@yahoo.co.uk.

7 Natuurleerpad
Het voormalige Natuurontdekpad Moerenburg is verouderd als gevolg van de vele veranderingen in het gebied. Op initiatief van de Werkgroep Behoud Moerenburg in samenwerking met Anneke Scholte zijn de financiën rond om een Natuurleerpad Moerenburg uit te stippelen. Daarbij zullen ± 30 paaltjes met daarop o.a. een QR-code worden geplaatst. Met behulp van een telefoon kunnen wandelaars dan informatie over de verschillende punten ophalen. Tevens wordt een folder ontwikkeld en wordt gedacht over een bord met plattegrond en symbolen aan het begin van de route. Samenwerking is ook gezocht met het Natuurmuseum. Hopelijk kan dan in maart 2014 de route onthuld worden.
Ideeën zijn welkom! Mail naar p.roborgh@home.nl.

8 Natuurspeelplek
Vanuit de Buurtraad komt het idee om voor kinderen een natuurspeelplek te creëren. Als locatie wordt gedacht aan de spie grond langs het kanaal tegen de oude waterzuivering aan en net voorbij de volkstuintjes. Vanuit de gemeente wordt aangeraden het idee verder te onderzoeken, waarbij Rijkswaterstaat als eigenaar van de grond een belangrijke gesprekspartner wordt..
De Buurtraad neemt het initiatief voor verder onderzoek.

9 Uitbreiding aantalbankjes met afvalbak
Er zijn in overleg met het ouderenplatform 3 lokaties aangewezen:
Aan het begin van het zandpad Oisterwijskebaan, nabij de Buunder en nabij de grote aangelegde plas in het verlengde van de Meijerijbaan (vlakbij het verkeersknooppunt de Baars)..
Er heeft in het verleden een bankje aan de Oisterwijksebaan gestaan maar dat is op last van de omwonende verplaatst naar het begin van de Koebrugseweg.
De buurtraad en het Seniorennetwerk zal met de omwonende contact opnemen voor het vereiste draagvlak. Helmy van Ingen zegt zijn medewerking toe als er overeenstemming is over de locaties.

10 Boomaanplant en verruiging bermen
Landschapselementen
Vanuit het Deltaplan voor het Landschap zijn alleen nog komend jaar financiën beschikbaar om op grond van grondeigenaren niet de gemeente in Moerenburg bomen en struiken te planten. Er zijn al gesprekken gevoerd met inwoners en er liggen ook nog plannen uit het recente verleden die nooit uitgevoerd zijn. Voor uitgebreide informatie zie aan het slot van dit verslag.
Belangstelling? Mail naar r.m.j.akkermans@dlg.nl.

11 Bermbeheer
Aandacht wordt ook gevraagd voor een meer ecologisch bermbeheer, buiten de natuurzone. Momenteel worden veel bermen 3 – 4 keer per jaar geklepeld en wordt het maaisel niet afgevoerd. Op korte termijn is dat financieel voordeliger. Wanneer echter wel wordt afgevoerd, ontstaat op termijn een schralere grond met een grotere biodiversiteit. Het aantal keren maaien kan dan teruggebracht worden tot 1 of 2 keer.
De gemeente wordt nogmaals verzocht om dit idee bespreekbaar te maken bij de groenbeheerders en dit in te passen in de te ontwikkelen visie “Visie Ecologisch Beheer”.

12 Rondvraag
De Knotgroep van de Werkgroep Behoud Moerenburg doet nogmaals een beroep op de gemeente om te komen tot een structurele financiële ondersteuning voor hun knotactiviteiten. Zij verzorgt periodiek ongeveer 400 wilgen.
Het verzoek is in behandeling bij de afdeling RUV van de gemeente.

Het overleg wordt door de aanwezigen als nuttig ervaren.
Marc van Akkeren stelt voor om het volgend jaar weer met deze samenstelling bijeen te komen.

Tot slot: zie punt 10 Boomaanplant en verruiging bermen

Het Deltaplan is een pilot die is voortgekomen uit de wens om Nederland groener te maken. Dit is een initiatief vanuit de Vereniging Nederlandse cultuurlandschappen. In het gebied Moerenburg - Heukelom - Koningshoeven is de gronddruk hoog (intensief grondgebruik en veel vraag naar grond). Het plan staat o.l.v. een stuurgroep. Gekozen is om aan te haken bij StiKa, waardoor een vergoeding aanwezig is voor waardedaling van grond, aanleg van landschapselementen en een beheersvergoeding van 6 jaar, welke (zolang er budget is) maximaal 5x kan worden verlengd tot maximum 30 jaar. Het Deltaplan garandeert dat grondeigenaren na de eerste 6 jaar beheervergoeding krijgen voor de resterende 24 jaar. Naast de StiKa vergoeding geeft het Deltaplan geld aan grondeigenaren als zij maatregelen nemen om de “stad – land relatie” te verbeteren of minimaal 0,5 ha landschapselementen aanleggen. De vergoeding is een extra stimulans om de mensen ‘over de streep te krijgen’. Bovendien heeft het Deltaplan ruilgrond voor grondeigenaren (agrarische ondernemingen) die graag gecompenseerd worden in grond in plaats van geld. Zowel particulieren als agrarische bedrijven worden actief benaderd om mee te doen.
Er is voor grondeigenaren nog tot 31-12-2014 de mogelijkheid om mee te doen aan het Deltaplan. Daarna valt men terug op de StiKa subsidie.