Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Vergadering 9 februari 2015

Vergadering 9 februari 2015

Aanwezig:  Hans Verhavert, Paul Roborgh, Jos Parren, Michiel Dupuis en Will van Sprang

1 Opening
Er worden drie agendapunten toegevoegd.

 2 Verslag  24 november 2014
Goedgekeurd.

 3 Meierijbaan
Het onderhoud is ingedeeld in: het schoonhouden van o.a. zwerfvuil en herstel beschadigingen, het verwijderen van de opkomende brandnetels en het maaien.
Het maaien gebeurt in september aan de hand van de inventaris van wat gezaaid is op 10 à 15 cm hoogte; het maaisel blijft 3 à 4 dagen liggen om het zaad te laten vallen. Daarna wordt het afgevoerd.
De brandnetels zijn belangrijk voor de bijen en zullen alleen in de plantvakken verwijderd worden.
De aanwezigen maken een roosterindeling voor het onderhoud.

4 Knotseizoen 2014/2015
De activiteiten verlopen volgens planning. Gezien het grote aantal vrijwilligers wordt er meer gedaan dan de planning. Op 21 februari staat het bosje aan de Verbrande brug op de agenda.
Met de in december van de gemeente verkregen € 400 subsidie is een goede kleine motorzaag gekocht.
Ad Kusters van de gemeente Tilburg heeft mondeling toegezegd dat de Werkgroep in 2015 weer om  € 400 kan vragen. Dan wordt wel een overzichtje gevraagd van hetgeen ermee is gedaan.
Michiel en Will gaan een keer het gebied in om de wilgen nog een keer te inventariseren. Vanwege het belang daarvan voor de bijen, gaan Will en Ralph inventariseren welke wilgen mannelijk zijn (die krijgen katjes).
De in de zomer geplande barbecue wordt gratis voor de vrijwilligers. De financiën laten dit toe.

5 Verslag gesprek Brouwers Groen in de Moer d.d. 25 november 2014
In het verslag wordt melding gemaakt van het feit dat er weinig participanten aanwezig waren (de Werkgroep was ook verhinderd) en dat het monitoren zeer goede resultaten van de huidige aanpak te zien geeft. Het verslag vermeldt verder dat er een nieuwe revisietekening gemaakt wordt over de uit te voeren werkzaamheden. Ook wordt melding gemaakt van een defect bruggetje aan het laarzenpad in het stuk nieuwe natuur ten zuiden van de Meierijbaan. Michiel, Ad de Beer en Will gaan dat repareren in overleg met Bas Dielen. (Zie de foto's.)
Paul vraagt zich af of het beheer niet opnieuw aanbesteed moet worden, voorlopig blijft informatie daarover uit.
Brouwers Groenaannemers is ook nauw betrokken bij het Natuurweekend van de KNNV op 12 en 13 september. Will is projectleider vanuit de KNNV.

6 Natuurspeelplek aan de Hoevensekanaaldijk
Gelukkig hebben zich enkele enthousiaste vrijwilligers gemeld. Op 25 februari wordt er nader van gedachten gewisseld. Het initiatief van het geheel lag bij de Buurtraad, die regelt ook de financiële afwikkeling. Er zijn ook initiatieven voor activiteiten met de jeugd. Johan van der Have is namens de Buurtraad het aanspreekpunt.
De Werkgroep is bezorgd om de vele vernielingen van bankjes en hoopt dat de nieuwe natuurspeelplek voldoende “hufterproof” is.

7  Verslag gesprek d.d. 5 november 2014 in Buitenom
Verkeer: Er is nog steeds geen eindrapport. Paul heeft ook de heer en mevrouw Taminiau uitgenodigd om bij de overleg vanuit Moerenburg aanwezig te zijn.
Kabelaansluiting voor de bewoners van het gebied. Paul heeft informatie naar Marc van Akkeren gestuurd van hetgeen in Hilvarenbeek voor het buitengebied aldaar geregeld wordt. Er is binnen de gemeente geen capaciteit om daar iets mee te doen.
Aardappelteelt. De strenge richtlijnen wat betreft het spuiten tijdens de teelt gelden niet voor het buitengebied. De bestemming van de onderhavige percelen is agrarisch. Er zijn in Moerenburg alleen beperkingen m.b.t. bomenteelt. Op het Hazennest zijn ook slechte ervaringen m.b.t. maïsteelt. Daar wordt ook voor gespoten, de bijen reageren daarop zeer agressief. Wellicht kan de OVAT iets betekenen. Will gaat dit na.

8 Projectoverleg Bee-o-topen Piushavengebied– Moerenburg
Er is een gesprek op het gemeentehuis op 16 februari 2015; Will gaat erheen. In het project worden ook de bermen in Moerenburg genoemd. Volgens Gert Brunink worden alle bermen in Moerenburg voortaan ecologisch beheerd. 

9 Financiën
De overzichten over 2014 worden goedgekeurd.

10 Verhuizing Were-di voetbal
Er komt een bio-streekwinkel in Moerenburg, wellicht dat die in het voormalig clubgebouw gevestigd wordt.

11 Bomenkap langs het spoor aan het fietspad richting Oisterwijk
De aangekondige kap van bomen heeft waarschijnlijk te maken met de overlast door vallend blad in de herfst op de spoorrails. De Werkgroep houdt in de gaten dat er een kapvergunning wordt aangevraagd. De bomen zijn al gemarkeerd.

12 Het perceel Zandstraat
De tijdelijke bewoning van de keten wordt wel erg lang gedoogd. De Werkgroep gaat kijken of dat conform het bestemmingsplan is.

13 Nieuwbouw aan de Hoevenkanaaldijk, nabij de Verbande  brug
Het nieuwe pand krijgt een rieten dak, maar is wel erg hoog. De Werkgroep onderneemt geen actie.

14 Presentatie resultaten veldinventarisatie flora en fauna Bijenlint Bels Lijntje (Tilburg Turnhout) en Bee o Toop,  Moerenburg
Het stageverslag wordt op 12 februari gepresenteerd. Will gaat er heen.

15 Rondvraag
Natuurleerpad De folders zijn op. Paul bestelt nieuwe met de kleine aanpassing van het startpunt. Hij heeft overleg gehad met Anneke Scholte. Paul vraagt Kees van der Staak om op de website de mogelijkheid te geven om te reageren dan wel klachten in te dienen. De paal is door Jos gedraaid.
Doe plan Biodiversiteit Project Moerenburg d.d. 9 februari 2010. Paul gaat na wat de status van de notitie is.

16 Volgende vergadering
13 april 2015.