Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Bijeenkomst Buitenom 21 oktober 2015

Verslag van het jaarlijks Moerenburgoverleg tussen gemeente en betrokkenen op woensdag 21 oktober 2015 te Buitenom.


Aanwezig: Corin Sweegers, Noud Horsten, Gijs van Esch, Kees Fonken, Pim van Dijken (bewoners/ondernemers), Will van Sprang, Paul Roborgh (Werkgroep Behoud Moerenburg), Remco Westhoek (Duurzaamheidsvallei/Buurtraad Armhoefse Akkers), Ineke van Kasteren (Buurtraad Armhoefse Akkers), Kees van der Staak (buurtwebsite Moerenburg.info), Marc van Akkeren, Helmy van Ingen (gemeente Tilburg). De vergadering wordt geleid door Marc, Kees vdS maakt het verslag.

1)      Opening
De vergadering wordt om 19.15 geopend; Remco Westhoek schuift wat later aan; Ineke van Kasteren vertrekt iets eerder.

2)      Mededelingen

4)      Aangeleverde bespreekpunten
1.  Verhuizing Were Di
 Corin zegt dat het fusiebesluit is uitgesteld. Marc zegt dat vanuit het Vorstelijk Landschap circa € 900.000 beschikbaar is met de verplichting het terrein in te richten als natuur. Will betrekt deze besluitvorming bij die over Ut Rooi Bietje, het is zonde om geld te besteden aan de afbraak van het clubhuis, terwijl het Rooi Bietje na verhuizing behoefte heeft aan vervangende bebouwing. Alle aanwezigen zijn het daarmee eens. Marc zegt dat dit een door de raad vastgesteld plan is. Als iemand wil dat het besluit wordt aangepast, is de manier om een brief naar college en/of gemeenteraad te sturen; Traverse wil volgend jaar in Moerenburg beginnen en zal binnenkort een eerste schets voor een gebouw bij de gemeente indienen. Will en Corin zullen actie ondernemen door een concept-brief te maken en te mailen naar alle aanwezigen.

2. Verhuizing Gilde Sint Joris
Marc meldt dat het gilde nog geen nieuwe tijdelijke huurovereenkomst heeft gekregen, omdat de bijbehorende tekening nog gemaakt moet worden. Corin zegt dat, hoewel er geen zevende voetbalveld komt, toch het aspect veiligheid speelt. De gemeente neemt zolang er geen besluit ís over een zevende veld geen actie voor een andere locatie. Ineke geeft aan dat ook voor de jeu de boule-baan een oplossing moet komen.

3. Menvereniging De Postkoets
Corin zegt dat er belangstelling is voor menwedstrijden in de gemeente Tilburg; de burgemeester zelf heeft onlangs geopperd dat dit zou moeten. Ze blijft zoeken naar een terrein dat aan de minimale inrichting en afmetingen voldoet.

4.  Afsluiting Hoevense Kanaaldijk
Geen der aanwezigen begrijpt waarin er opeens een inrijdverbod is op de Hoevense Kanaaldijk vanaf de kruising met de Kommerstraat; formeel nu zelfs verboden voor fietsers. Marc legt uit dat de situatie al meer dan 10 jaar zo is. Wat er is veranderd, is dat het bord (dat eerst aan de linkerkant van de weg stond) nu naar de rechterkant is verplaatst. Het inrijdverbod is ooit ingesteld omdat er overlast van sluipverkeer was. Helmy zal binnen de gemeente een advies vragen hoe hiermee om te gaan.

5. Verkeerstelling
Gijs vraagt waarom er na de metingen geen maatregelen zijn genomen. Helmy antwoordt dat in het buitengebied de norm (60 km per uur) is en dat het gedrag voldoet aan de V85-norm. Gijs vindt 60 km/u te hard, althans bij Zomerlust. Marc zegt dat  hij de resultaten van de meting ter informatie zal rondsturen, alleen voor de aanwezigen. In de discussie blijkt een tegenstelling tussen de bewoners, die vinden de norm voor het buitengebied prima, en de Werkgroep, die het gebied meer bekijken als recreatiegebied. Gekeken zal worden of het verleggen van de grens bebouwde kom mogelijkheden biedt om de gewenste snelheidsverlaging voor Zomerlust te bereiken.

6.  Handhaving Zandstraat 13
De Werkgroep Behoud Moerenburg wil dat de gemeente handhaaft, dat wil zeggen, afdwingt dat de huidige gebruiker zich houdt aan de regels. De huidige situatie is een smet op Moerenburg. Een van de leden heeft een melding gedaan en een verzoek tot handhaving ingediend bij de gemeente. Daarop is al een reactie ontvangen. Marc zegt dat er over twee weken een brief komt van de gemeente aan de huidige eigenaar; de melder krijgt daarvan een kopie. Pas na die brief kan er daadwerkelijk een procedure gestart worden. . In het algemeen geldt: als er strijdigheid met regels wordt geconstateerd, krijgt de eigenaar eerst de mogelijkheid die strijdigheid op te heffen.

7.  Samenstelling overleg
Will vraagt of voortaan ook de nieuwe bewoners in het gebied een uitnodiging voor dit overleg kunnen krijgen. Voorkeur is het overleg te houden zoals het nu is. Met meer mensen aan tafel is het lastig overleggen. Marc vraagt aan de aanwezige bewoners wel om de dingen die ze horen actief te delen met andere bewoners..

5)      Stand van zaken
- Will meldt dat er een nieuwe opzet is voor het beheer van Moerenburg: vanaf 1 januari 2016 verloopt alles via Brouwers groenaannemers, dat voor vier jaar de aanbesteding hiervan heeft gewonnen. De gemeente blijft daar verder buiten; bij problemen kan de kwaliteitsmedewerker bij de gemeente (Jo van Hal) worden aangesproken. Paul vraagt of er een bewonersbrief kan komen waarin de afspraken met Brouwers staan. Will zegt dat met Brouwers voor vier keer per jaar een werkoverleg is afgesproken met de Werkgroep; de eerste keer zal op 2 december zijn.
- Gijs meldt dat gedurende het onderhoud van de draaibrug 2/3 van zijn omzet is weggevallen.
- Kees F. zegt dat de open dag "Mogen wij wat vragen boer" een goede respons heeft opgeleverd.
- Will doet verslag over de Meierijbaan, (tot 1 januari in beheer bij de werkgroep). Het experiment met de bakken is niet helemaal gelukt, maar daarvoor is het ook een experiment, voor twee jaar. Het wordt in overleg met Brouwers doorgezet en wellicht aangevuld met het stobben-plan in het kader van het bijenproject.
- Remco kondigt een nieuwe versie van de wandelroute aan; op 7 november is er een natuurwerkdag. Het project met de zonnepanelen langs de A58 is door de gemeente afgeblazen.
- Kees vdS vertelt aan de hand van statistische gegevens wat over het gebruik van de website Moerenburg.info.
- Marc zegt toe dat de aanwezigen uitgenodigd zullen worden voor een bezoekje aan de bouwput van de Blauwe ader, die momenteel wordt aangelegd.

6)      Sluiting
Marc sluit om 20.42 uur de vergadering en bedankt Pim en Manon voor de gastvrijheid.