Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

14 december 2015

 

Aanwezig: Paul Roborgh, Michiel Dupuis, Jos Parren, Will van Sprang en Kees van der Staak (notulist).
Afwezig: Ralph Akkermans, met bericht van verhindering.
Locatie: Will.

1 Opening
Will opent de vergadering om 20.00 uur. Hans Verhavert heeft zijn lidmaatschap van de werkgroep opgezegd, hij is nog wel beschikbaar voor ad hoc klussen. Besloten wordt hem een dankbrief te sturen. Cyrille Fijnaut wordt voortaan als adviseur aangemerkt. Kees van der Staak wordt nieuw lid van de werkgroep.

2 Verslag  5 oktober 2015
Naar aanleiding van punt 17: het zouthuisje aan het eind van het talud van de Meierijbaan. Er is geconstateerd dat er bouwsels bijkomen, hoger dan 1,50m. Afgesproken wordt dat Paul foto's maakt en dat Will een brief schrijft aan de gemeente.
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de notulist

3 Inrichting Meierijbaan
Er is onduidelijk welke stobben nu geplaatst gaan worden; Will meldt dat nu na overleg met Brouwers is besloten tot kleinere stobben, afkomstig uit de poel. nabij Harrie van Gorkum, aan de Zandstraat. Oorspronkelijk zouden over het gehele stuk grote stobben van Weijtmans uit Udenhout geplaatst worden. De status van dat plan is nu onduidelijk. Nader overleg met Brouwers is nodig. Het verslag van het gesprek met Rob van Dijk en Bas Dielen hierover volgt nog (Will).

4 Knotseizoen 2015/2016
Paul meldt dat voldoende mensen zich hebben opgegeven; het is niet meer nodig actief te werven.De laatste zaterdag waren er 20 vrijwilligers. De ploeg heeft ook geholpen bij het snoeien in de Piushaven; misschien dat dit in de toekomst nodig blijft.
Er is een verzoek van de gemeente binnengekomen om mensen via de reclassering in te zetten. Dat bij het werk aan de poel bij de Baars. Er is begeleiding nodig van enkele  mensen die zijn al gevraagd en zijn bereid dit te doen. In principe gaat de werkgroep akkoord met het verzoek. Michiel en Will nemen contact op met Marc van Akkeren en de Reclassering. Er moet nog wel duidelijkheid komen over de voorwaarden (verantwoordelijkheid, eventuele vergoeding).
De Knotgroep werkt niet mee aan een verzoek van een lid van de volkstuin Moerenburg om daar een wilg te knotten, Michiel gaat dit doen samen met Will.

5  Natuurspeelplek aan de Hoevensekanaaldijk
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Er zijn subsidies ontvangen van gemeente, buurtraad en de provincie. In september komt er een evaluatie van het project en zal met de gemeente overlegd worden over de kosten van het onderhoud.

6 Projectoverleg Bee-o-topen Piushavengebied – Moerenburg
Er wordt nog gewacht op een verslag over de zaaivakken, en wat daarmee te doen. Will zal nog overleggen met Rob van Dijk van de gemeente.

7 Financiën
Geen opmerkingen.

8 Perceel Zandstraat
De werkgroep is tevreden dat de procedure eindelijk in gang is gezet.

 

9 Verhuizing Were-di voetbal
Will heeft met Corin een brief geschreven naar B&W, met betrekking tot de eventuele herbestemming van het clubgebouw. voor Ut Rooie Bietje. Verder geen nieuwe ontwikkelingen.

10 Samenwerking met Duurzaamheidsvallei
Paul heeft contact gehad en afgesproken dat de agenda's en verslagen uitgewisseld gaan worden. Kees zegt dat dit gemakkelijk kan via de websites.
Jos heeft een aantal bordjes met de waarschuwing dat koeien ziek worden van hondenpoep. Hij zal die geschikt maken voor plaatsing in het gebied.

11 Brouwers Groenaannemers
Michiel en Will waren aanwezig bij het laatste overleg met Brouwers groenaannemers van dit jaar. Geen van de boeren was er. In januari komt Brouwers met uitgewerkte plannen.

12 Verbrande brug
De situatie omtrent de toegang tot dit pad wordt besproken. De Werkgroep heeft formeel een sleutel van de slagboom, en heeft die voor het gemak gegeven aan de bewoners daar. Voorlopig is het gebied toegankelijk.

13 Verslag Gebiedsoverleg 21 oktober in Buitenom
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

14 Natuurwerkdag
De dag is goed verlopen, inclusief het verplanten van de bomen. Op deze dag werden eerst 50, daarna nog een 52 verfblikken aangetroffen, die waren gedumpt. Paul heeft berichtgeving hierover in de buurtkrant gemist. Denaam op blikken zijn te herleiden tot een bekend schildersbedrijf in Tilburg. Will gaat dit verder opnemen met de Bijzonder opsporingsambtenaar van de gemeente en maakt er melding van in de komende buurtkrant

15 Rondvraag
Er zijn geen projecten aan te melden voor de provinciale subsidie.

Will is afwezig van 2 t/m 23 februari wegens een voorgenomen verblijf in Suriname.

De volgende vergadering wordt afgesproken voor 14 maart 2016 ten huize van Paul.