Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Vergadering 5 november 2014

Verslag bijeenkomst in Buitenom op 5 november 2014 4e versie

 Aanwezig: Marc van Akkeren, Kees Fonken, Remco Westhoek, Ineke van Kasteren, Gert Brunink, Noud Horsten,  Corin Sweegers, Gijs van Esch, Paul Roborgh  en Will van Sprang (notulist)

Verhinderd: Helmy van Ingen en Kees van der Staak.

 1 Opening

Marc heet een ieder van harte welkom.

 2 Verslag 23 oktober 2013

Wat betreft het vermelde onder Sportlanes: het voorstel van Jos Parren wordt meegenomen bij de uitvoering van het plan Vorstelijk Landschap.

Een financiële bijdrage vanuit de gemeente aan de Knotgroep voor de 400 wilgen is nog steeds niet geregeld. Wellicht zal RUV van de gemeente doorverwijzen naar Brouwers Groen.

 3 Stand van zaken rioolwaterzuivering

Het Rioolgemaal Moerenburg is eigendom van het Waterschap de Dommel, maar wil de gebouwen die nodig aan onderhoud toe zijn niet geheel op eigen kosten restaureren. In december 2014 is er weer overleg tussen het Waterschap en de Gemeente.

Het waterschap wil eerst de gebouwen restaureren/conserveren en gaat daarna pas nadenken over eventuele herbestemming

 Gert licht het volgende toe:

Er ligt een subsidie-aanvraag bij de Provincie in het kader van natuur en samenleving van

€ 30.000 op een totale begroting van € 46.000.- Op het terrein van het Waterschap  wil men een Bee-o-toop inrichten, geraamde kosten € 3.000.-. Indiener namens de gemeente Tilburg is Nico Korporaal.

Een Bee-o-toop is een door de gemeente Tilburg gebruikte aanduiding voor een goed leefgebied voor bijen en andere bestuivende insecten.

Mocht de subsidie aanvraag succes hebben, dan wil men op het terrein van het Rioolgemaal 0,5 ha inrichten en verder in Moerenburg ca 2 ha.

 Moerenburg kent reeds verschillende bijenhouders:

Op het terrein van de Waterzuivering houdt een medewerker van de Dommel bijen. Op de Volkstuin is een imker actief en aan de Oisterwijksebaan is de heer Claassens als imker succesvol bezig.

 4 Ecologisch bermbeheer

De Werkgroep Behoud Moerenburg is al jaren bezig om de gemeente te laten komen tot een Ecologisch bermbeheer. Dat houdt in niet klepelen waardoor alle flora en fauna wordt klein gemaald, maar maaien en het maaisel afvoeren. Door te kiezen voor de laatste optie verkrijgt men arme grond waardoor de wilde planten een kans krijgen. Bij het handhaven van de eerstgenoemde optie verkrijgt men rijke grond waardoor de biodiversiteit wordt verminderd. Op den duur kan de frequentie van het onderhoud omlaag bij keuze twee.

Besloten is om begin 2015 in gesprek te gaan.

 Mischa Cillessen, (stadsecoloog van de gemeente Tilburg) trekt al jaren samen op met de Werkgroep Behoud Moerenburg om te komen tot een ecologisch bermbeheer, buiten het gebied aangeduid als Natuurzone.

In de onder 3 genoemde subsidie aanvraag is 12.000 gereserveerd voor de inrichting/ omvorming van de bermen in Moerenburg.

 5 Verkeerstelling/snelheidsmeting

Dit wordt thans uitgevoerd, door een extern bureau. Zodra de resultaten van de meting gereed zijn, zullen deze besproken worden door Helmy van Ingen met Corin Sweegers, Gijs van Esch Paul Roborgh en Johan van der Have namens de buurtraad.

Vanwege het algemene verkeersbeeld en omdat er geen ongevallen zijn, heeft handhaving geen prioriteit bij de politie. Men vraagt zich af of het de moeite van het onderzoek wel loont, als er toch niet gehandhaafd wordt. In het verre verleden is er wel gehandhaafd.

 6 Stand van zaken waterpark

De aanbesteding is in het 1e kwartaal 2015 en de realisatie zal naar verwachting aangevangen worden in het derde kwartaal.

Er wordt gewerkt aan blauwe aders vanuit de stad richting Moerenburg.

 7 Stichting Duurzaamheidsvallei

Remco, maakt deel uit van de Stichting en  geeft een uitgebreide toelichting op het ontstaan en de verdere plannen van de Stichting.

Ralph Akkermans, lid van de Werkgroep Behoud Moerenburg, is op persoonlijke titel, ook bij de Stichting betrokken.

Aan de Piushaven 20 staan op het dak vier windmolens, deze gaan naar de Stichting Duurzaamheidsvallei. De MBO-opleiding Helicon, aan de Loudonstraat, neemt de technische uitwerking van de verhuizing en de installatie voor hun rekening.

Gijs vraagt om tijdige aanvulling van de wandelkaarten over het gebied.

 8 Natuurspeelplek

Paul heeft aanvankelijk met Ton Berkelmans aan het onderwerp gewerkt, maar die heeft de Buurtraad verlaten wegens verhuizing naar Oisterwijk. Nu is Johan van der Have mee actief.

Gijs vraagt zich af wat de mogelijkheden zijn om ter plekke horeca te laten plaatsvinden, eventueel via een verplaatsbare unit.

Marc geeft aan dat Gijs daarvoor een vergunning bij de gemeente aan zou moeten vragen

Een aantal aanwezigen is van mening dat alleen buurtkinderen er gebruik van zullen maken en die weten Zomerlust wel te vinden.

De aanvraag voor een financiële bijdrage gaat naar de gemeente.

Men vraagt zich af waarom € 800 advieskosten begroot zijn. De optimale inrichting moet nog uitgewerkt worden.

 

9 De komst van Ut Rooi Bietje naar Moerenburg.

Volgens de huidige planning wordt in 2015 begonnen met de biologische groententeelt in Moerenburg. Traverse moet hier nog een definitief besluit over nemen

 10 Website

Ineke vertelt over de aantallen bezoekers en laat weten dat de site goed wordt bezocht. Ze vraagt om ieder die iets aan de buitenwereld bekend wil maken contact op te nemen met Kees van der Staak: kvdstaak@xs4all.nl

De site http://www.moerenburg.info/  maakt een zeer verzorgde indruk

 

11 Hoevense Kanaaldijk oostzijde

Wordt gedurende een langere periode afgesloten wegens werkzaamheden.

Men is het erover eens dat het haaks parkeren in de berm bij Longa een goede zaak zou zijn.

 12 Kanaalbrug Oisterwijksebaan

De brug gaat in 2015 drie weken dicht wegens reparatie van de brug.

 13  Café Zomerlust

In overleg met de gemeente en Gijs komen er knijpers en afvalzakken om de mensen die dat willen in het gebied vuil te laten ruimen.

 14 Repaircafé

Ineke vraagt aandacht voor de maandelijks activiteit bij Poubelle.

Wellicht is het hergebruik van plastic zakken voor zwerfvuilruimen een idee om mee te nemen.

 15 Aardappelteelt in Moerenburg

De mensen op de Volkstuin zijn geschrokken van de aardappelteelt op het perceel van Harrie Koolen tegenover Café Zomerlust.

De eerste klacht van Will heeft niet veel opgeleverd. We zouden zelf contact op moeten nemen met Kolen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Will gaat contact opnemen met de omgevingsdienst.

 16 Longa in financiële moeilijkheden

De gemeente heeft een visie om sterkere voetbalclubs te krijgen. Een samenwerking of fusie tussen Were di en Longa is daarbij als kans benoemd. Were di staat er financieel goed bij,  terwijl Longa financiële moeilijkheden heeft. Dat staat dit voornemen in de weg. In het huidige bestemmingsplan is ruimtelijk voorzien in een verhuizing van Were Di naar het sportpark aan de Hoevense Kanaaldijk. Financieel is het echter nog niet geregeld.

 17 Internetverbindingen in Moerenburg

Kees merkt op dat de internetverbindingen slecht zijn in het buitengebied Moerenburg. Marc stelt voor dat de ZLTO met een initiatief naar de gemeente komt. Er kan dan worden bekeken of en hoe dit verbeterd kan worden.

 18 Sluiting

Marc bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en stelt voor het volgend jaar weer een zelfde avond te beleggen.