Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Rooi Bietje - Brief aan gemeente

Hieronder de brief die namens het Gebiedsoverleg is gestuurd aan de gemeente over de mogelijke verhuizing van Ut Rooie Bietje naar Moerenburg. Klik hier voor het antwoord d.d. 3 december 2015 van de gemeente.


 

Aan:
Burgemeester en wethouders                                                                Tilburg, 10 november 2015
van de gemeente Tilburg
In afschrift aan de raad

 

Geacht college,                                                                           Betreft: Landschapspark Moerenburg


Het periodieke Gebiedsoverleg Moerenburg is op 15 oktober 2015 bijeen geweest en heeft daar onder meer gesproken over de vorming van het sportcomplex Oost, de mogelijke verhuizing van Ut Rooie Bietje naar Moerenburg en de gewenste inrichting van het landschapspark. Aan dit gebiedsoverleg nemen deel de omgevingsmanager en de wijkregisseur, de buurtraad Armhoefse Akkers, de Werkgroep Behoud Moerenburg en bewoners van het gebied. Het overleg wil met deze brief zijn zorg uitspreken over de mogelijke sloop van de gebouwen van Were Di aan de Moerenburgseweg en de aantasting van het landschap door te bouwen aan de Oisterwijksebaan. In de bijlage is onder 1) de huidige ontwikkeling kort geschetst.

In het bestemmingsplan De Voorste Stroom is het perceel aan de Oisterwijksebaan tussen de nummers 6 en 8 bestemd voor de vestiging van een biologische stadsboerderij. Die vestiging zou met zich meebrengen de bouw van opstallen annex woning, een grote kas, plastic tunnels en een parkeerplaats (zie bijlage onder 2). Tegelijkertijd zouden de huidige opstallen van Were Di bij het saneren van het terrein gesloopt worden. In zijn besluit van 4 juni 2015 heeft de raad hiervoor een dekking aangegeven (zie de bijlage onder 3).

Het Gebiedsoverleg Moerenburg is van mening dat deze gebouwen van Were Di  aan de Moerenburgseweg beter niet gesloopt kunnen worden, maar kunnen dienen als de in het bestemmingsplan opgenomen bebouwing inclusief kassen voor Ut Rooie Bietje. Voor dit standpunt heeft de Werkgroep de volgende overwegingen.

  1. Sloop aan de Moerenburgseweg en nieuwbouw aan de Oisterwijksebaan een honderdtal meters verderop is een vorm van kapitaalvernietiging c.q. verspilling van subsidiegelden.
  2. Van elke nieuwbouw in Moerenburg kan een precedentwerking uitgaan voor verdere bebouwing, zeker indien daarin ook een bedrijfswoning wordt opgenomen. Het bestemmingsplan stelt duidelijk dat binnen de genoemde bebouwingsconcentraties binnen de provinciale kaders geen ruimte is voor niet-agrarische vervolgfuncties bij beëindiging van de agrarische bedrijfsvoering, hetgeen hier niet het geval is.
  3. De locatie aan de Moerenburgseweg voorziet reeds in de noodzakelijke parkeerfuncties voor een  stadsboerderij, waarvoor aan de Oisterwijksebaan geen ruimte is.
  4. Kassen, of het nu glazen kassen of tijdelijke plastic tunnels zijn, zouden de open ruimte aan de Oisterwijksebaan sterk aantasten. Deze zouden beter geplaatst kunnen worden op de daarvoor zeer geschikte ondergrond van de huidige kunstgrasvelden aan de Moerenburgseweg. Ook dit zou een zinvol hergebruik zijn van een eerder gedane investering.

Het Gebiedsoverleg realiseert zich dat een en ander consequenties heeft voor het huidige bestemmingsplan en wellicht voor de toegezegde subsidie vanuit de Landschappen van Allure, maar  is van mening dat hergebruik van de terreinen van Were Di te verkiezen is boven de dreigende aantasting van het open landschap aan de Oisterwijksebaan.

Namens het Gebiedsoverleg Moerenburg:

C. Sweegers                      K .van der Staak               W. van Sprang  

 

 

Contactadres: Reinier de Graafstraat 9 5017 GP Tilburg
Bijlage bij de brief van het Gebiedsoverleg Moerenburg over de vestiging van Ut Rooie Bietje in Moerenburg

1)
In zijn vergadering van 4 juni 2015 heeft de raad op uw voorstel een besluit genomen omtrent de herontwikkeling van het sportcomplex Spoordijk en situatie van Longa in het kader van de toekomst amateurvoetbal. De voetbalverenigingen Were Di, Longa en NOAD verkennen momenteel bovendien een mogelijke fusie. Voor de ontwikkeling van het Landschapspark en het plan Vorstelijk Landschap Moerenburg - Koningshoeven is daarbij van belang het vrijkomen van het terrein van Were Di. In het bestemmingsplan Buitengebied De Voorste Stroom, door de raad vastgesteld op 14 december 2009 wordt rekening gehouden met de mogelijke vestiging van biologische stadsboerderij Ut Rooie Bietje naar een locatie aan de Oisterwijksebaan tussen de nummers 6 en 8. De functie van deze stadsboerderij wordt uitermate passend geacht binnen het stedelijke uitloopgebied, midden in de ontvangstzone van Landschapspark Moerenburg1). Ut Rooie Bietje is de biologische tuinderij van SMO Traverse, de Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant. Traverse is bereid de tuinderij te verplaatsen van Koningshoeven naar Moerenburg en is bezig plannen daarvoor te maken.

2)
Bepalingen uit het bestemmingsplan.
In paragraaf 5.4.2.1 Moerenburg van de Toelichting bij het bestemmingsplan staat:

Op de locatie aan de Oisterwijksebaan kan Ut Rooie Bietje landschappelijk relatief goed worden ingepast en kan het een vliegwiel zijn voor de aanleg van een wandelroute en voor landschapsbouw door de aanleg van landschapselementen. Aandachtpunt bij de uitwerking van plannen op deze locatie vormt de aanwezigheid van archeologische waarden in het gebied (sporen van een nederzetting uit de ijzertijd). Dit beperkt de bebouwingsmogelijkheden tot met name het gedeelte langs de Oisterwijksebaan. Gezien de ligging in het Landschapspark zullen er meerdere functies mogelijk worden gemaakt op het gebied van maatschappelijke en educatieve voorzieningen waaronder een zorgboerderij, vervat onder de aanduiding biologische stadsboerderij. Ook een beheerderswoning geïntegreerd in de stadsboerderij maakt deel uit van de nieuwe ontwikkeling. Daarnaast zullen bijbehorende en ondergeschikte horeca- en detailhandelsactiviteiten onderdeel uitmaken van de functie.

Paragraaf 4.1.2. Functieaanduidingen

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch-biologische stadsboerderij' zijn de voor 'Agrarisch-Agrarisch Bedrijf' aangewezen gronden mede bestemd voor ecologische en biologische gewassenteelt, maximaal 500 m² kassenbouw, biologische (zorg)boerderij met bijbehorende ruimten, ruimten voor educatie/tentoonstelling/bijeenkomsten, ondergeschikte en bijbehorende detailhandel in bijvoorbeeld groenten en streekproducten en ondergeschikte horeca-activiteiten, alsmede ondergeschikte en bijbehorende kantooractiviteiten.

3)
Uit het raadsbesluit van 4 juni 2015:
De eenmalige lasten van € 905.000,- voor het saneren van het voetbalcomplex aan de Moerenburgseweg voor € 175.000,- te dekken uit te ontvangen subsidie Landschappen van Allure, voor € 45.000,- uit de in de RGI opgenomen , voor € 45.000,- uit de in de RGI opgenomen middelen voor het versterken van het Stadsregionaal park Moerenburg/Koningshoeven (ambities groen en landschap), € 500.000,- bijdrage consortium Stappegoor en € 185.000 ten laste van de RGI te brengen en de structurele voordelen van € 111.000,- als herijking in de begroting 2016 op te nemen.