Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

5 oktober 2015

 

Aanwezig: Paul Roborgh, Hans Verhavert, Michiel Dupuis, Jos Parren en Will van Sprang (notulist)

Afwezig:  Cyrille Fijnaut, Ralph Akkermans en Kees van der Staak

 

1 Opening

Paul vraagt 3 agendapunten toe te voegen

Aldus geschiedt.

 

2 Verslag 13 april 2015

Enkele typefouten worden gecorrigeerd. Verslag wordt goedgekeurd met dank aan de notulist.

 

3 Inrichting Meierijbaan

Omdat voorlopig het beheer van Moerenburg vanaf 1.1.2016 voor 4 jaar aan Brouwers gegund is, heeft Will het plan  op 5 oktober (heden) ingediend bij Brouwers. We wachten af.

De 6 ingezaaide proefvakken zien er redelijk goed uit. Voorlopig hoeven ze niet gemaaid te worden.

 

4 Knotseizoen 2015/2016

We hebben de vergoeding  ad €400 over 2014/2015 gevraagd op 20 mei 2015 nog niet binnen.  Will gaat nogmaals een mail sturen. De knotploeg heeft nog €50  bij Jos in de pot.

Paul gaat op woensdag 7 oktober met Michiel het gebied in om een planning voor het seizoen 2015/2016 te maken. 

We zijn ook door Brouwers gevraagd om het bosje nabij de Verbrande Brug uit te dunnen.

Er zijn twee aanvragen binnen gekomen om wilgen takken.De Natuurspeelplek en een Basisschool. Het restant van de wilgentakken gaan we weer op rillen leggen

 

5  Natuurspeelplek aan de Hoevense kanaaldijk

Paul geeft een kort verslag van de stand van zaken. De aanwezige waterpomp is er op het laatst moment gekomen.  Niels Hessels is vanuit de wijk Armhoefse Akkers een van de trekkers. Men heeft een eigen bosmaaier aangeschaft. Op het verlanglijstje staan nog grote zwerfkeien.  Als mensen nog suggesties hebben!!

 

6 Projectoverleg Bee-o-topen Piushavengebied – Moerenburg

Nico Korporaal was vanuit de gemeente projectleider. Hij is per 1 oktober 2015 gaan werken bij Natuurmonumenten Zijn opvolger is Rob van Dijk. Hans gaat Rob benaderen en infomeren naar de stand van zaken.

 

7 Financiën

Er valt weinig te melden

Jos heeft naar Niels Hessels in het kader Natuurspeelplaats € 5000  (ontvangen van de Provincie) overgemaakt. Wat eind van het jaar nog niet gebruikt is gaat terug naar Jos.

 

8 Perceel Zandstraat

EmanuelHabets heeft het dossier onder zijn beheer. Will dient een vraag in bij Marc van Akkeren. In verband met de bijeenkomst van 21 oktober bij Buitenom

 

9 Verhuizing Were-di voetbal

Will heeft contact opgenomen met Corin Sweegers over de toekomst van het clubhuis.

We gaan dit op de   agenda van 21 oktober zetten. Will mailt Marc.

 

10 Doe plan Biodiversiteit Moerenburg d.d. 9 februari 2010

Hans mailt Will de stand van zaken. (zie bijlage)

 

11 Samenwerkingsovereenkomst Moerenburg, Heukelom en Koningshoeve

Paul vraagt zich af of we bij artikel 2.Centraal aanspreekpunt  i.p.v. het aanspreekpunt Het Brabants Landschap niet vaker Brouwers Groenaannemers moeten lezen.

Op blz 3  Overwegende in het midden lezen we :

Dat er diverse vrijwilligers organisatie in het gebied onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, waaronder de Werkgroep Behoud Moerenburg, Groen Boer en Doen en Schone Paden. In dit kader zijn wij als Werkgroep nimmer door de A.N.V. uitgenodigd om werkzaamheden te verrichten.

Wellichtkomt hier verandering in als de plannen aan de Bakschevenweg op grond van Kees van Puijenbroek worden uitgevoerd.

 

12 Samenwerking met Duurzaamheidsvallei (verslag 30 maart 2015)

Bij de rondvraag wordt door Henk de Kort gevraagd of er bordjes kunnen komen om wandelaars te attenderen op de risico’s van loslopende honden voor het vee.Henk gaat bordjes bestellen bij het Deltaplan Landschap. Jos neemt met Henk contact opom dezelfde bordjes ook in Moerenburg op te hangen.

 

13 Brouwers Groen

a/ gaat de komende 4 jaar Moerenburg weer beheren

wat betreft ons plan Meierijbaan gaan we z.s.m. met Brouwers in gesprek

b/ verslag gesprek 23 september 2015

Michiel mailt Bas i.v.m. de defecte poortjes, waardoor er een rund los was gebroken.

c/ evaluatie brief 21 augustus van de Werkgroep aan Brouwers en de antwoorden van Brouwers

Op al onze opmerkingen is specifiek door Brouwers gereageerd.

 

14 Voorbereiding gesprek  21 oktober met Marc van Akkeren en anderen

Zie opmerkingen inzake Zandstraat en clubhuis Were di voetbal

 

15 Zwerfvuilruiming incl. verplaatsing van 27 elzen

Andre  Moerland heeft zijn medewerking wat betreft de verplaatsing van de Elzen toegezegd. Will heeft al toezegging van het Brabants Landschap, Emiel Rijken voor het lenen van 10 steekschoppen.

Paul belooft foto’s te maken.

Jos zorgt voor presentjes.

 

16 Het pad de Verbrande Burg

Will heeft kennisgemaakt met Jeroen Band een van de toekomstige bewoners. Hij heeft het pad zeer bewust gekocht zoals is aangegeven.  Wellicht kan het Natuurleerpad wat verplaatst worden, wij wachten af. Verder hebben we geen sleutel van de balk over het pad. De nieuwe bewoner ook niet. Will mailt Marc van Akkeren.

 

17 Het perceel met het Zouthuisje

Hans en Will zijn naar de huurder van het perceel geweest. Het was een moeizaam gesprek. Als hij bouwsels plaatst die hoger zijn dan 1.50 m dan gaan we actie ondernemen. Wat de eik betreft die hij in gebruik heeft wachten we ook af.

 

18 Natuurweekend in Moerenburg door de KNNV

Paul vraagt naar de  bevindingen van het inventariseren  tot nu toe.

Will zat mede in de organisatie, de uitwerkingen van de inventarisatie loopt nog.

Paul heeft nog ergens een nul meeting d.d. 2012 toen Brouwers in Moerenburg aantrad.  Hij mailt die aan Will

 

19 Rondvraag

Paul vraagt de aanwezigen of er nog wensen/ideeën zijn, de Provincie heeft middelen ter beschikking gesteld. Er is een nieuwe tranche:Groen en doen.

Will: Op zaterdag 31 oktober 2015 gaan we weer uilenkasten schoonmaken.

20 Volgende vergadering

Maandag 14 december 2015 om 20.00

 

Bijlage bij verslag vergadering maandag 5 oktober 2015Werkgroep Behoud Moerenburg, agendapunt 10

 Hans heeft nog de stand van zaken van het Biodiversiteitsplan uit 2010 doorgemaild.

Aktiepunten waren:

Inzaaien van bermen met bloemenmengsel

inzaaien van akkerranden met bloemenmengsel
Inzaaien van graanakker(s)

Aanplanten van hagen

Aanplanten van houtwallen

Aanplanten van bomen

Dempen van verlichting 's nachts

Vergelijkend onderzoek (inventarisatie)

 

Binnen de periode die in het schema voorgesteld werd is gewerkt aan de volgende zaken

Bermen inzaaien: Meierijbaan klein deel (proef) van noordelijke berm (Van Helvoirt); berm van het ruiterpad bij Buitenom

Aanplanten (deels houtwal, deels open stukken, een aantal wilgen) : "achterzijde" perceel Rooi Bietje, hoek Moerenburgseweg en langs pad Korvelse Waterloop (15 meter strook)

Aanplanten houtwal strook bij Claassen (Oisterwijkse baan): volledig uitgewerkt voor subsidie aanvraag, eigenaar haakte af

 

Later zijn in Moerenburg diverse zaken vanuit de werkgroep opgezet om de biodiversiteit te verhogen, zoals de zaaivakken op het asfalt van de Meierijbaan en aanplant langs het onverharde deel vaan de Oisterwijksebaan.